Aktivní zdraví

Mudr. František JEDLIČKA, PhD

IHT - HISTORIE

Hypoxická stimulace se stala vysoce vyhledávanou tréninkovou metodou po  OH v Mexiku v r.1968.Bylo zjištěno, že nastaly jisté fyziologické výhody pro ty,kteří se připravovali ve vysokohorském  prostředí. Z toho důvodu bylo vybudováno mnoho vysokohorských tréninkových  center po  celém  světě.Soutěžní povaha sportovního  průmyslu vytvořila tajemství kolem přesné povahy zdokonalení,které sportovci získali.Jsou jisté problémy s využitím vysokohorských zařízení pro sportovní  trénink,které zahrnují  okolní nízký tlak vzduchu stejně jako  nepřístupnost těchto zařízení.Ve spojení s dekondicí, která se konstantně objevuje u sportovců po  návratu do  normobarických podmínek to vytváří potřebu pro zařízení,která mohou  simulovat hypoxické  podmínky v nízké nadmořské  výšce.

Původní zařízení zahrnovaly hypobarické  komory,které   snižovaly tlak vzduchu, tím simulovaly vysokohorské podmínky.Stejné problémy zahrnují důsledky spočívající ve sníženém tlaku ovzduší stejně jako extrémní  cena.Četná zařízení, která vytvářejí snížený obsah O2 ve vzduchu při normálním tlaku byly vynalezeny včetně dusíkatých stanů.

V tomto  období generátory hypoxického vzduchu byly  vyvíjeny  k přípravě  vzduchu v normobarických podmínkách se sníženým obsahem  kyslíku.Okamžitá odezva byla trávit maximální  množství času pod vlivem hypoxického  vzduchu k dosažení  největšího  užitku z těchto  přístrojů.Koncepce, podle které kratší  expozice by mohla mít větší přínos než nejdelší  dosažitelná perioda nebyla do té doby  hlouběji prozkoumána. Koncepce  rozšířených period hypoxie  byla  vypracována množstvím  společností.

Výzkum  v bývalém Sovětském svazu, z vesmírných  a vojenských programů, nalezl, že subjekty aklimatizované na hypoxické prostředí vykazovali větší  vytrvalost v tomto  prostředí  a vývoj zvýšené rezistence na široký  rozsah  zátěžových a škodlivých faktorů.

Další  výzkumy v těchto programech ukázaly, že největší  přínos z hypoxické  stimulace by mohl  být dosažen zavedením střídavého pojetí. Tato metoda zahrnujících cyklické  střídání mezi  hypoxickým a  normálním  vzduchem  krátkými intervaly v celkovém trvání 1-2 hodiny.

Dnes je jasné, že  způsob  ke zlepšení maximální vytrvalosti  není v délce trvání pobytu ve  výšce nebo  způsobu aklimatizace / „spánek“, trénink“ apod./,ale v počtu přechodů z nízké polohy do vysokohorské a zpět. Hypoxicator  simuluje vysokou nadmořskou výšku a ve spojení se střídavým způsobem užití nám  dovoluje dosáhnout  značně lepších výsledků. Můžeme také  kontrolovat a monitorovat trénink, umožňující optimalizovat sezení pro jednotlivce.

Dnes je k dispozici několik modelů,které  dovolují  uživateli dýchat hypoxický vzduch. Zahrnují některé přístroje, které  vyžadují uživatelé ke spánku  v ovzduší s redukovaným obsahem kyslíku ve stanu a hypoxické  komoře, Další možnost zahrnuje generátor hypoxického vzduchu,který může být v místnosti, kde uživatel může cvičit nebo  odpočívat.Poslední IHT technologie umožňují pouze asi 1 hod. dýchání denně zatímco si  čtete nebo díváte na TV.Místo pobytu v malém uzavřeném prostoru stanu nebo  komory se užívá  pohodlná  tvářová maska, která  se nasazuje a sundává v cyklických intervalech.

Výšková fyziologie

Změny respiračního vzduchu při výstupu do hor

 

Nadmořská výška Tlak vzduchu/mmHg/ Vdechovaný po2 /mm Hg/ Alveolární po2 /mm Hg/ Odpovídající podíl v nadm. výšce
                  0          760       149       105    20,95
             2000          596       115         76    16,4
             3000          526       100         61    14,5
             4000          462         87         50    12,7
             5000          405         75         42    11,2
             6000          354         64         38      9,8
             7000          308         55         35      8,5
             8000          267         46         32      7,4
           10000          199         32        5,5

 

Prahové působení výškově podmíněného nedostatku  kyslíku

 

Výška /m/ Alv.po2   O2 frakce
7000     35 Kritický práh       8,5
       
       
       
 4000     50 Práh poškození     12,7
       
 2000     76 Práh reakce     16,4
       
       0   105 Indiferentní zóna     21

  V indiferentní zóně je nejvyšší výkonnost neovlivněna. V zóně úplné kompenzace mezi prahem reakce a prahem poškození se již v klidu vyskytuje nepatrný  vzestup srdeční frekvence,minutového srdečního objemu a dechového minutového  objemu.Při práci je významné zvýšení těchto hodnot proti úrovni hladiny moře. Výkonnost se proto snižuje. Překročení prahu poškození(hranice bezpečnosti) vede ke značnému zhoršení výkonnostní,rozhodovací a reakční schopnosti . Nad kritickým prahem se objevuje život ohrožující poškození CNS se ztrátou vědomí a křečemi a konečně: výšková smrt

Rozpětí zón má široké rozpětí. Též důležité: časový průběh hypoxie: prudký pokles tlaku v letadle,akutní hypoxie -  výšková hypoxie má dramatičtější příznaky než pomalejší chronická hypoxie.Ta se projevuje jako horská nemoc, což je soubor symptomů vyvolaných nedostatkem kyslíku.Typické jsou: oslabení vůle,poruchy spánku,ztráta chuti,dušnost,tachykardie,závrať,zvracení,bolesti hlavy,apatie,ale také euforie (horské opojení nad 3000 m,podobné alkoholovému opojení).

 Časové rozpětí dostačující akční schopnosti při náhlém nedostatku O2 ve výšce nad 7000 m (časová rezerva)

 

Výška(km)     7     8     9      10      11     12      15
Čas  (min)     5     3     1,5        1      2/3     1/2      1/6

 

Adaptace na vysokohorské prostředí

 Krevní oběh :  Arteriální krevní  tlak prodělává  ve výšce málo změn, zvyšuje se srdeční frekvence

 Dýchání :        Jen nepatrné zvýšení minutového dechového objemu,hypoxie má jen slabší vliv na dýchací činnost (nad 5000 m 10%, nad 6500 m 100% zvýšení ve srovnání s hodnotami ve výši mořské hladiny)

 Transport O2 : S alveolárním tlakem se snižuje i arteriální po2. Ve výšce 2000 m je sycení O2 ještě 93%. Respirační alkalóza vede ovšem vždy k levostrannému posunu O2 vazebné křivky (to je dobré pro příjem kyslíku v plicích,špatné pro  jeho předávání ve tkáních )

 Acidobazická rovnováha: Hypoxie způsobená zvýšením dechového minutového objemu vede k respirační alkalóze (RQ > 1). Bazické přestřelení (base excess) zůstává nezměněno.

 Výšková aklimatizace.Adaptace při  dlouhotrvajícím pobytu  ve výšce

 

Všechny hodnoty v klidových podmínkách        4 540 m nad mořem  Výška na úrovni mořské hladiny
Krev:    
erytrocyty(milión/ml)             6,44           5,11
retikulocyty(tisíce/ml)           46        18
trombocyty(tisíce/ml)         419      401
leukocyty(tisíce/ml)             7,0           6,7
Hematokrit (%)           60         47
Obsah hemoglobinu(g/dl)           20,1         15,6
Objem krve(ml/kg)         101         80
Objem plazmy(ml/kg)           39         43
pH – arteriální krev             7,39           7,41
Nárazníkové báze(mmol/l)           45,6         49,2
Ostatní hodnoty:    
Minutový dýchací objem[BTPS(l/min/kg)]            0,19          0,13
Po2,alveolární (mm Hg)          51      104
Pco2,alveolární(mm Hg)          29,1        38,6
Sycení arteriální krve O2(%)          81        98
Tepová frekvence za min.          72        72
Krevní tlak (mm Hg)        93/63       116/96

 Uvedené hodnoty byly získány vyšetřováním obyvatel horských oblastí v Andách ve srovnání s obyvateli nížin.Ukazují získanou možnou  optimální výškovou aklimatizaci.Zvýšený obsah Hb způsobí, že transportní kapacita krve pro kyslík zůstává až do výšky 5000 m prakticky konstantní. Respirační alkalóza je kompenzována renálně zvýšenou  výměnou hydrogenkarbonátů.Také svalovina se adaptuje na výšku zmnožením kapilární sítě a změnami enzymatického systému(upřednostňování aerobního metabolismu při nepatrném po2).

 Je obecně přijatelné, že umění hypoxického tréninku spočívá v jasném porozumění tří  základních složek této techniky

 • trvání
 • časování
 • expozice

Střídáním jedné nebo  všech  tří složek  během IHT můžeme docílit optimální  výsledek.

Výše uvedené lze snadno  demonstrovat na praktických příkladech. Tři rozdílní lidé obdrželi stejnou koncentraci O2 /hypoxický trénink expozicí z hypoxicatoru,avšak jejich individuální reakce byly drasticky rozdílné:

Sportovec A reagoval adekvátně a jeho  „dávka“ je správná pro  jeho současný tréninkový stav.

Sportovec B je zřejmě  přetížen jeho konvenčním tréninkem a může se rozvinout únava.Měl by přizpůsobit tréninkový režim tak, aby se vyhnul přetrénování.

Sportovec C je  zřejmě ve velmi dobré formě a stejná  simulovaná  výška nevytváří dost intenzivní tréninkovou  zátěž – je velmi dobře adaptován na  výšku 5600 m /10% kyslíku/ a může přizpůsobit protokol k optimalizaci jeho tréninku.

 Kdybychom u  těchto tří sportovců určili stejný tréninkový režim- C by nemohl obdržet dostatečné  tréninkové stimuly a bylo by možné  deklarovat na konci  IHT kurzu, že IHT nebyl  účinný. Pro A- by byl příměřený  IHT kurz protože by  došlo  ke zlepšení  jeho  sportovních  výkonů. Tréninkový  režim byl  přiléhavý k tomu, co jeho tělo  potřebovalo k dosažení teoretického  vrcholu jeho  osobní výkonnosti. B- na úvod by  obdržel  dobrou  dávku ke zlepšení výkonnosti, avšak  s pokračováním kurzu by se mohl stát unaveným a dokonce vyčerpaným při  rozvoji příznaků přetrénování. Jeho tréninkový režim nebyl optimální.

 Na rozdíl  od „slepé expozice hypoxii provedené „spánkem ve výškovém stanu“-   hypoxicator vás provede přes sezení a upozorní  vás,jestli  je předávkován váš trénink nebo indikuje , že by jste mohli zvýšit stimulaci.Když monitorujeme IHT pomocí pulzní oximetrie prakticky každý bude mít prospěch ze simulovaného  výškového tréninku.

 Výhody IHT oproti jiným  metodám simulovaného  výškového tréninku jsou  zřejmé:

-tréninkové  dávky je snadné monitorovat a kontrolovat užitím pulsního  oximetru-optimalizování vašeho tréninku je snadné

-vyvarování se pře-nebo poddávkování tréninku prostředky těsného monitorování vaší individuální  odpovědi a vašeho aktivního  zapojení do tréninkových  sezení

-váš spánek není obětován,ve skutečnosti kvalita vašeho  spánku se podstatně zlepší jak  upozorňuje většina uživatelů

-tréninkové sezení  je relativně krátké-extrémní výšky simulované  hypoxicatorem provádějí korekci expozice

-mnoho lidí může užívat ten stejný hypoxicator  během dne

-vhodné jak  pro individuální užití doma tak pro  trénink celého týmu.

IHT sportovní trénink

IHT se stal populární mezi  sportovci,kteří  hledají legální a nemedikamentózní cesty k dalšímu zlepšení jejich  výkonnosti a k překonání   hrany jejich  životní výkonnosti a soutěživosti.

Hypoxický trénink je prováděn  v krátkých intervalech redukovaného kyslíku/hypoxického  vzduchu/ dýchaného pomocí  obličejové masky střídaného  s dýcháním  okolního  vzduchu.Máte plnou  kontrolu nad tréninkovým sezením a můžete snadno monitorovat  vaše fyziologické parametry aby se dala optimalizovat tréninková zátěž na vaše tělo. Simulované výšky jsou podstatně vyšší než ty, které jsou užívané  ve stanech a dovolují  zkrátit tréninkové sezení  na 60-90 min. denně.Velikost tréninkového efektu extrémních  výšek je tak velká, že ucítíte změny dýchání hypoxického vzduchu dokonce už v průběhu  jedné nebo  dvou  minut.

Denní IHT sezení  jsou  příjemné a  uvolňující- celkově strávená doba sezením v pohodlném  nakloněném křesle zabere 60-90 minut .Celý  tréninkový  kurz  vyžaduje 15-20 sezení.

 

Za podstatou  IHT je mnoho fyziologických  efektů, z nichž každý  přispívá ke zvýšení vaší výkonnosti  bez  přetěžování.

 • zlepšená mitochondriální výbava těla vede ke zlepšení energetické produkce na buněčné úrovni
 • stimulování produkce EPO, hemoglobinu a retikulocytů zvyšuje vazebnou kapacitu krve pro kyslík.Tyto změny nastávají  přirozeně a žádný z těchto parametrů nepřekračuje povolené limity od WADY
 • zvýšení kapacity antioxidačního  systému- chrání naše tělo  před oxidačním  stresem a vyčerpáním  a snižuje délku  rekonvalescence
 • uvolnění VEGF/ vaskulární endoteliální růstový faktor/- protein ,který podporuje tvorbu nových  krevních vlásečnic  a zvyšuje průměr krevních cév / vasodilatace/-  napomáhá  účinněji uvolňovat kyslík do orgánů  a svalů
 • „jasně naladěný“ sympatický nervový a autoimunní systém

 

 

Výzkumy ukazují, že tyto  efekty jsou vytvářeny modulováním arteriální saturace kyslíkem- intermitentní  změny v množství kyslíku vázaného v krvi.

Tyto změny jsou  vytvářeny dýcháním  hypoxického vzduchu a mohou být monitorovány  pulsním oximetrem.

Výkonnost na vyšší úrovni

Pro  léčbu  a výškový  trénink existují různé typy zařízení, které  simulují  nadmořskou výšku. Pokud jste elitní sportovec, který  se pokouší překonat  své  osobní nejlepší  výkony, horolezec,který  se připravuje na nejvyšší  výstup svého  života nebo  jedinec, který  chce jednoduše využít zdravotního prospěchu  z pobytu ve vysoké výšce,potom se nabízí několik  možností.

 

Výškové  systémy pro spaní – jsou ideální pro vrcholové  sportovce ke zlepšení  jejich  výkonnosti v tréninkovém režimu „ live-high, train-low“ nebo pro horolezce s cílem pre-aklimatizace na vysokou nadmořskou  výšku.Je to nejrozšířenější  technika užívaná  pro výškový  trénink, zahrnuje kombinaci prolongované expozice hypoxickému  vzduchu v noci s tréninkem v nížině v průběhu dne.

Tato metodika se vyhýbá problémům spojených s permanentním pobytem ve výšce jako  jsou omezené tréninkové  zatížení v prostředí se sníženým obsahem kyslíku ve vzduchu, úbytek svaloviny, potlačení  funkce imunitního systému, zvýšená  dehydratace a velká únava. Užitím  hypoxického stanu mohou  uživatelé bezpečně a efektivně dosáhnout prospěchu spojeného  s expozicí  hypoxii.

 

Výškové  systémy pro zátěž – dalším rozměrem výškové zátěže je  zvýšení  kalorického  výdeje  a fyziologické adaptace při tréninku  ve vyšší nadmořské výšce.Ve spojení hypoxicatoru  se zátěžovým vybavením je možné  docílit prospěchu jak pro  elitní sportovce, tak  pro každodenní rekreační pohybovou aktivitu.

Čerstvé studie ukazují, že kombinace 2-3 hypoxických  tréninků střední intenzity v průběhu týdne s tréninkovým programem na úrovní hladiny moře může zlepšit výkonnost k hodnotám, které  jsou nedosažitelné pouze při programu výškového spánku. Úsilí  střední intenzity v hypoxickém prostředí sníží  saturaci  tepenné krve kyslíkem(SaO2) z normální hodnoty 98% na 83-85%. Vysoká intenzita zátěže na úrovni hladiny moře způsobí saturaci pouze na 95%.

Tento  stav je silně vázán jednak na  mitochondriální adaptaci, jednak na  posun anaerobního energetického krytí.Větší  svalové zatížení vyvolává potřebu  udržovat  obnovu  energetické produkce pro  svaly cestou tukového metabolismu.

 

 

Výškové systémy pro zlepšení tělesné pohody – mohou být využity  pro relaxaci v pohodlném polohovacím křesle při čtení  nebo sledování TV za současné expozici vysoké nadmořské výšce. Intermitentní Hypoxická  Terapie (IHT) může být použita k posílení prevence proti  chronickým onemocněním a zlepšení  celkového zdravotního  stavu. Je úspěšně  užívána při léčbě astmatu,alergií, cukrovky ,poruch spánku a mnoha dalších  degenerativních  nebo  chronických onemocnění.

IHT je  nejnovější metodika výškového  tréninku,která má největší vliv na zdraví a zvyšuje vitalitu a pocit  osobní pohody. Zahrnuje krátké  střídavé  inhalace (3-5 minut) hypoxického  vzduchu (9-10% O2, 6000 m) s dýcháním okolního vzduchu (2-5 minut).

Tyto hypoxické a hyperkapnické ( zvýšení CO2) cykly zotavují přirozené fyziologické mechanismy které se vyskytují  v období embryonálního vývoje savců a pomáhají  novorozencům bojovat s počátečním oxidačním stresem při  narození.Stejný efekt může zvýšit u dospělých obranu proti  oxidačnímu stresu, nadějná je podpora u následujících stavů:

 • Prevence/zmírnění/ chronických a degenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, cukrovka, nádory)
 • Zpomalení procesu stárnutí
 • Podpora celkového pocitu zdraví a pohody,zvýšená vitalita

 

Ačkoliv je IHT silně  zaměřen k wellness  stylu, je také velmi univerzálním tréninkovým protokolem ,který bude cenný i v jiných  tréninkových programech.

 

 

Fyziologické reakce na hypoxii:

 • zvýšená absorpce kyslíku v plicích
 • zvýšená produkce EPO v ledvinách stimulující tvorbu červených krvinek a zvýšená transportní kapacita pro kyslík
 • zvýšení kapilarizace zlepšuje uvolňování  kyslíku do  tkání
 • posílení tvorby obnovování mitochondrií (buněčné organely pro produkci energie) a mitochondriálních  enzymů,které pomáhají  účinněji využívat kyslík pro  tvorbu energie a zvyšují enzymatickou anti-oxidační obranu

Další  výhody:

 • snížení průměrné tepové frekvence a krevního tlaku
 • zvýšená tvorba a uvolňování růstového hormonu
 • stimulace tukového metabolismu
 • snížení oxidačního stresu z volných  radikálů
Pre-aklimatizace

Množství lidí každý rok  absolvuje výstupy do  vyšších nadmořských  výšek jako  horské expedice nebo  v rámci  využití  volného času při  sjíždění velehor na lyžích.Lidé tím stráví  mnoho času  a utratí mnoho peněz  za takové výlety. Horolezci  musí strávit  týdny v základních  táborech, aby se aklimatizovali na drsné  podmínky hypoxického  prostředí, které je čeká na jejich  výstupu k vrcholu.I s takovou časovou investicí, bez ohledu na tělesnou zdatnost, je zde riziko akutní horské nemoci nebo jiných faktorů , které rozhodují  o úspěšnosti výstupu nebo  jeho zkáze.

Osobní reakce na  vysokou nadmořskou výšku je  výrazně  závislá na  genetice. Určitá skupina lidí je predisponována k získání  akutní horské nemoci více než jiní lidé. Studie ukazují, že 80% lidí, kteří  vystoupí do nadmořské  výšky 4000 m a výše budou trpět  příznaky akutní horské nemoci (bolesti hlavy, nespavost, nausea) v různé míře. Toto  riziko nemůže být zcela eliminováno, ale může být odhadnuto,  kontrolováno a významně sníženo časově i  finančně  efektivním způsobem.

Aplikací progresivně se zvyšujících  úrovní hypoxie a  cvičením  v hypoxickém prostředí před odjezdem do velehor,  horolezci se tak mohou pre-aklimatizovat a připravit se na expozici extrémním  vysokohorským podmínkám.Podobně, turisté žijící v nížinách  si mohou pojistit příjemnou dovolenou  v horách  pre-aklimatizací jednoduchým IHT programem 4 týdny před  výstupem do  vysokohorského prostředí.Stimulací  tvorby EPO a dalšími fyziologickými  efekty výše uvedenými, mohou  uživatelé  pre.aklimatizačního  programu očekávat následující  prospěch:

 • snížení intenzity příznaků akutní horské nemoci
 • finance ušetřené minimalizací času stráveného aklimatizací  na místě
 • zvýšení pravděpodobnosti úspěchu dosažení vrcholu výstupu
 • zlepšení síly a vytrvalosti
 • snížení únavy
 • zkrácení zotavovací  fáze po  aerobní  a anaerobní zátěži
Wellness

Po  desítky let lékaři a epidemiologové znali nespornou skutečnost, že stálí obyvatelé  náhorních plošin mají snížený  výskyt mnoha chronických onemocnění. Většina z nejdéle žijících  civilizací  světa žije ve výškách  větších  než  3000 m. Vztah mezi nadmořskou výškou a zdravotním stavem nebyl   v souladu se současným stavem a tak výzkumníci  začali odhalovat vědecké pozadí této záhady.Obyvatelé  velehor mají změněnou reaktivitu. I při životě ve výšce v podmínkách technické  civilizace u nich  nedochází k degenerativním změnám v cirkulaci s věkem,hypertonická  nemoc a postižení koronárních cév infarktem jsou neznámé.

Primární  příčinou  stárnutí a vlastně všech chronických a degenerativních onemocnění spojených  s věkem je oxidační  stres z volných radikálů nebo  reaktivních kyslíkových látek (ROS). ROS jsou vysoce reaktivní  vedlejší produkty vytvářené v těle jako výsledek  každodenních procesů  aerobního metabolismu a stresové zátěže.Napadáním buněčné DNA vytvářejí mutace,které často zničí velmi  důležité buněčné funkce často  vyúsťující v nemoc nebo  stárnutí. Mitochondrie  chrání tělo proti oxidačnímu  stresu a vytvářejí většinu z našich anti-oxidačních enzymů ničících ROS.Na druhé straně ROS mohou učinit mitochondrie  neschopné produkovat tyto  enzymy,tím snížit tělesnou toleranci na další oxidační stres. Je to bludný kruh.

Hypoxický trénink formou  IHT programu může přerušit tento  kruh. Při působení hypoxie se může vytvářet selektivní  zatížení na mitochondrie,ničící staré,poškozené mitochondrie a podporující  růst nových,zdravých“bouřlivých mitochondrií“.To vede ke snížení produkce ROS a ke zvýšené produkci anti-oxidačních enzymů a tedy k minimalizaci oxidačního  stresu.

„Bouřlivé mitochondrie“ zprostředkovávají zvýšení tvorby buněčné energie a růstového hormonu. Také podporují biochemickou  transformaci cholesterolu na DHEA(dihydroepiandrosteron),prekurzor steroidních  hormonů,kterých s věkem ubývá.

Kombinace všech těchto pozitivních fyziologických  reakcí dovoluje IHT poskytnout jak duševní, tak tělesný pocit intenzivního  omládnutí.Každé sezení bude zvyšovat vitalitu a zanechávat pocit síly a uspokojení . Uživatel tohoto IHT programu  může očekávat následující prospěch při aplikaci:

 • snížení celkového stresu  a únavy
 • zvýšení sexuální  výkonnosti  a libida
 • snížení krevního tlaku a hypertenze
 • posílení metabolismu a zvýšení redukce tělesné hmotnosti
 • zlepšení tělesné  kondice
 • posílení alergické  resistence
 • snížení hladiny cholesterolu
 • posílení funkce imunitního systému
Cukrovka

Incidence a prevalence cukrovky neustále narůstá. Cukrovka je jedna z nejrozšířenějších nemocí u lidí nad 60 let věku. V současné době je to nevyléčitelné onemocnění ,ale naštěstí jedna z nejlépe kontrolovatelných nemocí.

Lékaři a vědci zcela jistě vědí,že s dietou a cvičením, mohou  nemocní snadněji kontrolovat jejich  hladinu krevního  cukru a snižovat tak  výskyt a riziko  komplikací cukrovky.Hypoxická terapie se může použít jako  doplňková a účinná metoda při  léčbě a kontrole diabetu.

Pomocí kombinace IHT programu, správné diety a výživových doporučení,stejně jako  lehké zátěže, diabetes mellitus II.typu může být téměř úplně odstraněn.

Hypoxická terapie působí v boji  s cukrovkou podobným způsobem jako cvičení.Mnoho výhod  z pravidelné zátěže přichází s rozvojem  hypoxického  stavu  těla. Zatímco  cvičení v nízké nadmořské  výšce způsobuje saturaci arteriální krve (SaO2) pouze kolem 95%, hypoxická terapie může redukovat tuto hodnotu na 80-85%.Tento rozdíl, který přináší hypoxická terapie je výhodnější něž cvičení,protože podněcuje:

 • zvýšenou spotřebu glukózy
 • váhový úbytek
 • snížení krevního  tlaku
 • pokles hladiny cholesterolu

Mechanismu pro tyto efekty je následující.Akutní stav hypoxie v buňkách vede k nedostatku kyslíku pro uvolňování energie. Na druhé straně, buňky zvyšují tvorbu na inzulínu nezávislých transportních látek  pro glukózu,jejichž pomocí se dostává glukóza do buněk a je přeměněna na energii.Tato reakce je vitální pro diabetiky,kteří buď nevytvářejí  dost inzulínu  nebo nemohou využít optimálně inzulín k přenosu glukózy do buněk.

Jak cvičení, tak hypoxická terapie mohou  způsobit zapojení anaerobního metabolismu,stimulaci spalování tuků a úbytku  tělesné hmotnosti.Je však ještě další mechanismus, vázaný na mitochondrie a hypoxickou terapii.který způsobuje úbytek  váhy.Potenciálně neexistující úsilí při  hypoxické  terapii na zlepšení spotřeby glukózy a váhového úbytku tak představuje výhodnou léčbu  diabetu, nemoci, která je silně spojena s obezitou a nedostatkem tělesné aktivity.

Nemocní trpící cukrovkou  2.typu mohou  očekávat následující prospěch z užívání hypoxické  terapie:

 • kontrola hladiny krevního  cukru
 • zvýšené spalování tuku
 • pokles krevního tlaku
 • snížení stresové zátěže
 • snížení výskytu komplikací spojených  s cukrovkou (např. poškození ledvin,poškození sítnice apod.)
Astma

Bronchiální astma je chronické respirační onemocnění,rozvoj astmatu je dán geneticky a  astmatické záchvaty jsou silně  závislé na  odpovědi imunitního systému na  určité alergeny.Tam,kde neexistuje shoda názoru v příčině astmatu,tam není  také léčba.Jsou však léčebné postupy,které toto chronické onemocnění kontrolují.

Vědci  se domnívají, že chronický  zánět průdušek u astmatických  pacientů je výsledkem hyperventilace a snížené hladiny CO2 v krvi.Klíčem k úspěšné léčbě je tedy snížení hyperventilace a zlepšení využití  kyslíku. Myšlenka využití hypoxické terapie pro  léčbu  bronchiálního  astmatu byla studována mnoho let v Rusku .Čerstvé studie ukazují, že při  užití IHT programu dochází  k úspěšnému zmírnění příznaků astmatu a snížení výskytu  těžkých astmatických  záchvatů.

Posílením mitochondriální ( a tím  buněčné ) tolerance k oxidačnímu  stresu  cestou  zvýšení anti-oxidačních  enzymů, hypoxická terapie může zmírnit astmatickou  zátěž, která je většinou   výsledkem  anti-oxidační obrany.Navíc,zlepšením  oběhové  výkonnosti, hypoxická terapie slouží ke snížení hyperventilace a hypokapnie (nízká hladina CO2 v krvi).Je kontrolována  požadovaná rovnováha CO2 a O2 v krvi a těžké astmatické záchvaty a chronické záněty průdušek jsou  sníženy.

Tato  doplňková léčba astmatu  má významný prospěch nad konvenční  symptomatickou léčbou.Pacienti se mohou  vyvarovat vedlejším účinkům léčby kortikoidy, jako je  zvýšení krevního tlaku, osteoporóza a přibývání na váze.Předcházením astmatickým záchvatům mohou  pacienti  také minimalizovat  poškození plic.Při  užívání IHT programu mohou pacienti  s astmatem očekávat následující prospěch:

 • snížení astmatických záchvatů a  chronického  zánětu průdušek
 • pozitivní ovlivnění stavu imunity
 • podpora enzymatické anti-oxidační  ochrany
 • zlepšení usilovné vitální kapacity (FVC)
 • zlepšení usilovné výdechové rychlosti (FEV)
Sport

Po desítky let si byli sportovci  vědomi, že mohou mít prospěch  z tréninku  ve vyšší nadmořské  výšce ke zlepšení  jejich  výkonnosti, především  silových  a vytrvalostních vlastnostech.Dnes je to nejoblíbenější  a  jediná  legální metoda k získání  výkonnosti na  hraně fyziologických  možností.Kombinací spánku v normobarické  hypoxii každou noc a středně těžkou tréninkovou zátěží v těchto podmínkách 2-3x týdně, získají sportovci  vyšší výkonnost k jinak nedosažitelným hodnotám.

Všechny  formy fyzické námahy vyžadují  značné zvýšení  přenosu kyslíku v těle a zvýšení  metabolismu.Programem  výškového tréninku můžeme podstatně zlepšit tyto systémy  zvýšením ventilace,přirozeně zvýšené produkce EPO a zvýšením mitochondriální  účinnosti.To  vše umožní  efektivnější  energetické  krytí jak aerobně, tak anaerobně.

Sportovci mohou očekávat získání  následujících  výhod z diskutovaných  fyziologických  efektů:

 • zvýšené VO2 (maximální stupeň spotřeby kyslíku)
 • podpora silových a rychlostních vlastností
 • zlepšení vytrvalosti
 • zvýšené trvání  doby zátěže do  vyčerpání (ETE – exercise-till-exhaustion)
 • snížení zotavovací doby po  zátěži
 • pokles krevního tlaku a klidové  srdeční frekvence
 • udržování oběhové zdatnosti v době  zranění
 • zmenšení celkové únavy

Ve studiích , které   srovnávaly skupiny stejně trénovaných běžců, dosáhla skupina,která absolvovala výškový trénink významné zvýšení VO2max o 5%  s přímým vztahem ke zvýšení červených krvinek  o 9% ve srovnání se skupinou která trénovala v nížině.Podobné výsledky lepšení maximální spotřeby kyslíku a zvýšení  silových vlastností se potvrdily  u  skupiny elitních  triatlonistů

Redukce hmotnosti

Váhový  úbytek  a štíhlá postava jsou  prioritami dnešní společnosti.Pomineme-li velký zájem  jednotlivců na jejich vzhledu, je obezita alarmujícím   signálem  pro lékaře vzhledem k různým  zdravotním problémům,které obezitu doprovází (např. hypertenze,nemoci oběhového  systému, cukrovka). S důrazem na provádění  cvičení a dietní režim, jsou stovky programů každodenně vznikajících s cílem udělat  hubnutí  snadnější  a  účinnější.

Hypoxický trénink  se řadí mezi tyto  koncepce  jako možná  nejúčinnější  metoda váhové  redukce. Vědci a horolezci vědí, že náhlá  i  dlouhodobá  expozice ve vysokohorském prostředí vede k úbytku hmotnosti. Šerpové  a jiní  stálí obyvatelé  ve vysokohorském prostředí jsou  vrozeně štíhlejší  subtilnější, než  obyvatelé z nížin.Při  provádění hypoxického  tréninkového režimu nebo  IHT programu skutečně dochází k váhovému  úbytku rychleji a efektivněji bez  zdravotních  potíží.

Vědecké mechanismy, které  stojí za  redukcí  váhy při  hypoxickém tréninku  jsou dva. Základní je  vytvoření hypoxického  stavu v těle, měřeného saturací  arteriální krve kyslíkem (SaO2). Hypoxická zátěž nebo IHT mohou  způsobit  snížení SaO2 na 80-85%, zatímco při  konvenčním  zatížení je to pouze 95%.Výsledkem nedostatku kyslíku, který je výraznější u hypoxické zátěže, je zvýšení anaerobního metabolismu v kosterních svalech pro  energetické  krytí.

Tělo  bude tedy spalovat kalorie z tukových zásob, aby získávalo energii v průběhu zátěže.Tato metoda vede ke zvýšenému poškození svalových vláken. Tělo  potom bude spalovat dokonce více kalorií po ukončení zátěže při obnově a posílení svalu jako  ochrana pro  budoucí  pracovní zátížení.Při  hypoxickém cvičení  se spaluje až 3x více kalorií než při normobarické zátěži a zvýšené  spalování  kalorií pokračuje ještě 15 hodin po  cvičení.

Druhý mechanismus váhového úbytku  spočívající v redukci SaO2(80-85%) omlazení buněčných mitochondrií. Zničení starých nefunkčních mitochondrií se spojeno  se stimulací produkce nových zdravých mitochondrií..Mitochondrie obsahují geny pro metabolismus tuků, který mají staré mitochondrie  ztracen oxidačním poškozením  mitochondriální DNA. Proliferace nových mitochondrií je hnacím motorem pro tvorbu energie z tukového  metabolismu a tedy dochází  ke zvýšení váhového  úbytku.

Redukce tělesné  hmotnosti  při hypoxickém tréninku je příjemná. Hypoxické  cvičení je účinnější než pravidelná zátěž, dokonce když zátěž středí intenzity trvá  půl hodiny. Navíc, IHT program může  způsobit redukci hmotnosti  u jedinců, kteří sedí  a plně relaxují.

Lidé, kteří  berou hypoxický trénink  za účelem  redukce hmotnosti  mohou očekávat následující užitek:

 • zvýšení hmotnostního úbytku při  spalování tukových zásob
 • zlepšení fyzické zdatnosti
 • posílení imunitního systému
 • snížení krevního tlaku
 • snížení stresové zátěže a únavy

Naleznete nás na adrese:

Aktivní zdraví s.r.o.
Mudr. František Jedlička, Ph.D.
Jabloňová 603/22, 621 00 Brno
tel: 549 272 227
mail: info@aktivnizdravi.cz

IČO: 06525679
č.ú.: KB 115-4976350297/0100

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 102622